पिंपरी, दि. ७ (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (दि. ७) प्रभाग पुनर्रचना जाहीर करण्यात आली. पुनर्रचनेत सध्या अस्तित्वात असलेले ६४ प्रभाग ३२ झाले आहेत. सध्याच्या दोन ते तीन प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रभागात समावेश होणारा परिसर पुढीलप्रमाणे…..

प्रभाग क्रमांक १ – तळवडे आयटी पार्क, ज्योतिबानगर भाग, सोनवणेवस्ती, पाटीलनगर, चिखली गावठाण, गणेशनगर आणि मोरेवस्ती.

प्रभाग क्रमांक २ – चिखली गावठाणाचा काही भाग, कुदळवाडी, जाधववाडी, राजे शिवाजीनगर, मोशी बोऱ्हाडेवाडी.

प्रभाग क्रमांक ३ – मोशी गावठाण, डुडूळगांव, चोवीसावाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, गंधर्वनगरी, संत ज्ञानेश्वरनगर.

प्रभाग क्रमांक ४ – दिघी, समर्थनगर, कृष्णानगर, बोपखेल, गणेशनगर.

प्रभाग क्रमांक ५ – गवळीनगर, रामनगरी, संत तुकारामनगर, ज्ञानेश्वरनगर, चक्रपाणी वसाहतीचा काही भाग.

प्रभाग क्रमांक ६ – सद्गुरूनगर, चक्रपाणी वसाहत भाग, धावडेवस्ती, भगतवस्ती.

प्रभाग क्रमांक ७ – सँडविक कॉलनी, भोसरी गावठाण, गव्हाणेवस्ती, खंडोबामाळ, शीतलबाग, लांडेवाडी, शांतीनगर.

प्रभाग क्रमांक ८ – केंद्रीय विहार, जय गणेश साम्राज्य, खंडेवस्ती, इंद्रायणीनगर, बालाजीनगर, गवळीमाथा.

प्रभाग क्रमांक ९ – अंतरिक्ष सोसायटी, विठ्ठलनगर, यशवंतनगर, नेहरूनगर, अजमेरा सोसायटी, मासूळकर कॉलनी, खराळवाडी, गांधीनगर.

प्रभाग क्रमांक १० – शाहूनगर, संभाजीनगर, एचडीएफसी कॉलनी, इंदिरानगर, दत्तनगर, विद्यानगर, लालटोपीनगर, अमृतेश्वर कॉलनी, म्हाडा कॉलनी, मोरवाडी.

प्रभाग क्रमांक ११ – कृष्णानगर, कोयनानगर, महात्मा फुलेनगर, नेवाळेवस्ती, पूर्णानगर, शरदनगर, हरगुडेवस्ती, स्वस्त घरकुल योजना, अजंठानगर, दुर्गानगर.

प्रभाग क्रमांक १२ – रूपीनगर, त्रिवेणीनगर, सहयोगनगर, ताम्हाणेवस्तीचा काही भाग, म्हेत्रेवस्ती.

प्रभाग क्रमांक १३ – सेक्टर क्रमांक २२, यमुनानगर, निगडी गावठाण.

प्रभाग क्रमांक १४ – काळभोरनगर, मोहननगर, रामनगर, आकुर्डी गावठाण, तुळजाईवस्ती, दत्तवाडी.

प्रभाग क्रमांक १५ – वाहतूकनगरी, सेक्टर क्रमांक २४, २६, २७, गंगानगर, प्राधिकरण.

प्रभाग क्रमांक १६ – मामुर्डी, किवळे, विकासनगर, रावेत, गुरूद्वारा.

प्रभाग क्रमांक १७ – वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, दळवीनगर, भोईरनगर, प्रेमलोक पार्क.

प्रभाग क्रमांक १८ – पवनानगर, रस्टन कॉलनी, वेताळनगर, चिंचवड गावठाण, केशवनगर, लक्ष्मीनगर, तानाजीनगर, दर्शन हॉल.

प्रभाग क्रमांक १९ – उद्योनगर, क्वीन्स टाऊन, सुदर्शननगर, श्रीधरनगर, आनंदनगर, एम्पायर इस्टेट, भाटनगर, भाजी मंडई, दळवीनगर.

प्रभाग क्रमांक २० – संत तुकारामनगर, महात्मा फुलेनगर, महेशनगर, एच. ए. कॉलनी, विशाल थिएटर, कासारवाडी, कुंदननगर.

प्रभाग क्रमांक २१ – पिंपरीगाव, अशोक थिएटर, वैष्णवीदेवी मंदिर, मासूळकर पार्क, जिजामाता हॉस्पिटल, मिलिंदनगर.

प्रभाग क्रमांक २२ – विजयनगर, पवनानगर, नढेनगर, तापकीरनगरचा काही भाग, ज्योतिबानगर.

प्रभाग क्रमांक २३ – शिवतीर्थनगर, समर्थनगर, पडवळनगरचा भाग, सुंदर कॉलनी, साईनाथनगर, केशवनगर.

प्रभाग क्रमांक २४ – गणेशनगर, म्हातोबानगर, पद्मजी पेपर मिल, बिर्ला रुग्णालय, साई कॉलनी, पडवळनगर, महाराष्ट्र कॉलनी, गुजरनगर, बेलठिकानगर.

प्रभाग क्रमांक २५ – पुनावळे, ताथवडे, भूमकरवस्ती, वाकड, काळाखडक.

प्रभाग क्रमांक २६ – पिंपळेनिलख, कस्पटेवस्ती, अण्णाभाऊ साठेनगर, विशालनगर, वेणुनगर, वाकड-पिंपळेनिलख.

प्रभाग क्रमांक २७ – तापकीरनगर, श्रीनगर, बळीराम गार्डन, रहाटणी, तांबे शाळा, सिंहगड कॉलनी, लक्ष्मीबाई तापकीर शाळा, काळेवाडी फाटा, एमएम शाळा.

प्रभाग क्रमांक २८ – संपूर्ण पिंपळेसौदागर परिसर.

प्रभाग क्रमांक २९ – क्रांतीनगर, जवळकरनगर, शिवनेरी, गुलमोहर, ओंकार कॉलनी, गोकुळनगर, पिंपळेगुरव, सुदर्सननगर, वैदुवस्ती.

प्रभाग क्रमांक ३० – दापोडी, फुगेवाडी, कुंदननगर, सिद्धार्थनगर, कासारवाडी, सीएमई, मिलिटरी डेअरी फार्म.

प्रभाग क्रमांक ३१ – नवी सांगवी, किर्तीनगर, विनायकनगर, कवडेनगर, गांगर्डेनगर, गजानन महाराजनगर, विद्यानगर, औंध ऊरो रुग्णालय, राजीव गांधीनगर, साई चौक.

प्रभाग क्रमांक ३२ – सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरेनगर, जयमालानगर, पीडब्ल्यूडी कॉलनी, शिवदत्तनगर, कृष्णा चौक.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here